• Vinterdäck

  På person- och paketbilar skall under DECEMBER, JANUARI och FEBRUARI användas vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 mm.

 • Dubbdäck

  Dubbdäck får användas från den 15 oktober till och med den 15 april. Dubbdäck får även användas under annan tid om det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar användning av dubbdäck. Dubbdäck får även användas under annan tid på utryckningsfordon, på bärgningsbilar och på bilar och släpvagnar som används vid väghållning samt vid tillfälliga förflyttningar i samband med handel med bilar eller vid reparation eller besiktning av bilar eller släpvagnar.

  FFS1257/92 och ändring LF11/2012. 

 • Avgastest

  I samband med kontrollbesiktningen utförs en AVGASTEST. Denna test skall göras på person- och paketbilar ibruktagna  efter:
  – 01.01.1978  =  Bensindrivna
  – 01.01.1980  =   Dieseldrivna
  Denna test kan även göras hos en godkänd bil- verkstad/service. De skriver ut ett intyg, som skall visas vid kontrollbesiktningen. Intyget får inte vara över 3 månader gammalt.

 • Ska du sälja ditt fordon?

  Tänker Du SÄLJA Din bil?
  Vid försäljning av fordon, ta kopia på ifylld ANMÄLNINGSDEL till Ditt försäkringsbolag, för att avsluta Din försäkring.

 • Skyldighet att teckna trafikförsäkring

  Enligt lagen vidtar försäkringsskyldighet samtidigt som fordonet inköps. Om fordonets förra ägare har haft en trafikförsäkring, fortsätter bolagets ansvar att gälla till förmån för den nye ägaren i 7 dagar efter äganderättens övergång. Ägarbytet skall anmälas till motorfordonsbyrån inom 7 dagar.
  Fordon som är registrerat för trafik (finns i fordonsregistret) skall alltid vara trafikförsäkrat även om det inte är i kördugligt skick.    

  Försäkringsskyldighet föreligger fastän:
  ·
   Fordonet inte används
  ·
   Besiktningen inte längre gäller
  ·
   Fordonet är skadat eller inte går att köra
  ·
   Fordonets dokument är bristfälliga
  ·
   Köparen är minderårig
  ·
   Köparen är sjuk el. dylikt

 • Avregistrera

  Skall Du AVREGISTRERA Ditt fordon?

  Person- eller paketbilar:
  Registreringsbeviset. Del II/ Anmälningsdel och registerskyltarna återlämnas till Motorfordonsbyrån, till anmälan om avregistrering skall även ett skrotningsintyg från en auktoriserad skrotningsfirma bifogas. Den ägare som finns antecknad i registret ska underteckna på Registreringsbeviset Del II/Anmälningsdelen för avregistrering. Del l/Tekniska delen bör samtidigt uppvisas.

  Övriga fordon:
  Registreringsbeviset. Del II/ Anmälningsdel och registerskylten återlämnas till Motorfordonsbyrån. Samtidigt intygar ägaren att fordonet inte längre existerar.
  Detta gäller sedan 10.1.2013.

  Ett fordon som avregistrerats som skrot kan aldrig mer införas i register.
  Se N 24 Landskapslag (1993:19) om besiktning och registrering av fordon 30§

 • Anvisningar för registreringsanmälan

  ANVISNINGAR FÖR REGISTRERINGSANMÄLAN
  Ändring i registeruppgifterna bör anmälas omedelbart, men senast inom sju (7) dagar.Anmälan görs med Registreringsbeviset Del II/Anmälningsdel vid Motorfordonsbyrån. Registreringsbevisets båda delar (Del II/Anmälningsdel och Del I/Tekniska delen) skall uppvisas. Anmälan om första- eller omregistrering, avregistrering, ändring av äganderätten samt strykning eller tillägg av innehavare, bör göras av ägaren. Andra än ovan nämnda anmälningar kan göras även av fordonets innehavare. Förklaring till punkterna under Anmälans art. (Markera med ett kryss vilken anmälan det är fråga om).

   Byte av ägare
  Uppgifter om den nya ägaren samt överlåtelsedatum antecknas i avsedda fält. För fordonet skall tecknas trafikförsäkring, (se punkt ”Trafikförsäkring”). Ägarbytet skall bekräftas med underskrift av både den ägare som finns antecknad i registret och den nya ägaren.

  Innehavaren blir ägare och försäkringen fortsätter i samma bolag
  I anmälan antecknas fordonets överlåtelsedatum. Både den ägare som finns antecknad i registret och den nya ägaren (ägarna) undertecknar anmälan. Om försäkringen inte förändras, kryssa även i fältet ”Trafikförsäkring förblir oförändrad”.

  Tillägg, byte eller strykning av innehavare
  Då en innehavare för fordonet anmäls, antecknas uppgifter om innehavaren samt datum för överlåtelsen av besittningsrätten. För fordonet skall tecknas trafikförsäkring, (se punkt ”Trafikförsäkring”). Den ägare som finns antecknad i registret undertecknar anmälan.

  Avställning
  Vid anmälan om avställning debiteras ingen fordonsskatt och trafikförsäkringspremie för den period fordonet är avställt. Anmälan skall undertecknas av den i registret antecknade ägaren eller innehavaren.

  Korrigering
  Kontakta Motorfordonsbyrån för korrigering av felaktiga uppgifter.

  Påställning
  Efter anmälan om påställning får fordonet användas i trafik. Anmälan skall undertecknas av den i registret antecknade ägaren eller innehavaren.

  Byte av försäkringsbolag
  Vid anmälan om byte av försäkringsbolag skall intyg över försäkringsbolagsbytet bifogas ansökan.

  Tidigare ägares anmälan
  Vid försäljning av fordonet fyll i ”Anmälan om överlåtelse” som finns nertill på Registreringsbeviset. Del II/Anmälningsdel Om köparen inte gör registreringsanmälan, kan den tidigare ägaren bevisa försäljningen genom att göra anmälan om överlåtelse till Motorfordonsbyrån. Anmälan om överlåtelse, som antecknats i registret, avbryter säljarens ansvar för fordonsskatten.

  Förvara Registreringsbeviset. Del II/Anmälningsdel omsorgsfullt.

  Utlämnande av uppgifter
  Ur fordonsregistret kan uppgifter utlämnas till myndigheter och till dem som utför myndighetsuppgifter samt för övriga användningsändamål enligt i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, 72/77 (ändr.58/91). Fordonets ägare och innehavare kan förbjuda utlämnande av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål med ett marknadsföringsförbud. Marknadsföringsförbudet kan göras i samband med registreringen i fältet ”Tilläggsuppgifter och anmärkningar” på anmälningsdelen eller med en skild anmälan.

  Fordonsskatten
  Skatten betalas per dag för den tid en person innehar eller äger bilen. Bilens innehavare är skattskyldig. Om ingen innehavare har antecknats för bilen i registret, är ägaren skattskyldig. Fordonet beläggs med användningsförbud om skatten är obetald.

  Trafikförsäkring
  Fordonet får inte registreras och ändringsanmälan får inte godkännas utan gällande trafikförsäkring.

 • Veteranfordon

  Funderar du på att veteranbesikta ditt fordon? I dagsläget finns det två veteranbesiktningsorgan. Mer information om hur du skall gå tillväga hittar du här nedan:

  Ålands Veterantraktorklubb

  ÅlandsMotorklubb.


  Veteranfordon besiktas vartannat år i Juli-September.

 • Avställning

  Med avställning avses att ett fordon som registrerats på Åland tillfälligt tas ur trafik och att uppgift om detta antecknas i fordonstrafikregistret. Om fordonet aldrig mera kommer att användas i trafik, ska en slutlig avregistrering göras.

  Avställningen träder i kraft den dag registeranmälan görs. Under avställningstiden uppbärs ingen fordonsskatt (utom för avställningsdagen). Frågor om bilens försäkringsskydd och minimipremie för trafikförsäkring under avställningen kan ställas till det egna försäkringsbolaget.

  Registeranmälan görs på motorfordonsbyrån med det senast beviljade registreringsbevisets anmälningsdel.

  Registreringsskyltar för bilar ska inte återlämnas i samband med avställningen. Mer information om försäkring ges av försäkringsbolagen.

  Uppgiften om avställning syns på det senast utskrivna registreringsbeviset för fordonet. Avställningen kan även kontrolleras på motorfordonsbyråns internet sida eller per telefon.

  Förändringar som gäller avställda bilar, t.ex. byte av ägare eller innehavare, ska på normalt sätt anmälas till registret inom 7 dagar.

  Registeranmälan är avgiftsbelagd.

 • Påställning

  Med påställning avses ett fordon som registrerats och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i fordonstrafikregistret. Fordonets ägare eller innehavare kan göra en registeranmälan om påställning.

  Anmälan om påställning av ett fordon görs på motorfordonsbyrån av fordonets registrerade ägare eller innehavare med det senast beviljade registreringsbevisets anmälningsdel. Ägaren eller innehavaren kan ge ett ombud fullmakt att göra anmälan. Om ägaren eller innehavaren själv undertecknar anmälningsdelen kan ombudet lämna anmälan utan fullmakt till motorfordonsbyrån, men får då inte med sig det utskrivna registreringsbevisets anmälningsdel utan endast den tekniska delen. Anmälningsdelen sänds till ägaren per post.

  Om innehavaren gör en registeranmälan om påställning måste han eller hon få anmälningsdelen från ägaren. Kunden får en ny utskrift av registreringsbeviset med uppgift om påställningen. Anmälan om påställning ska göras innan fordonet tas i bruk.  Anmälan kan inte göras i förväg eller retroaktivt.

  Registeranmälan är avgiftsbelagd.

 • Vad får min släpvagn väga?

  • Med körkortskategori B: Motorfordon med en totalvikt av högst 3500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst 8 passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn
   1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg eller
   2. med en totalvikt som överstiger 750 kg om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3500 kg.
  • Med körkortskategori B-96: Fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3500 kg men inte 4250 kg.
  • Med körkortskategori BE: får fordonskombination som består av dragfordon som omfattas av kategori B och släp – eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3500 kg. Max tillåten fordonskombinationsvikt: 7000 kg.

  Vad får släpvagnen väga?

  B96/BE – Att köra med släpvagn

  OBS! Kontrollera alltid fordonets max tillåtna släpvagnsvikt på registerutdraget!

 • Körkort

  Vad måste jag ha med mig vid teoriprovet och körprovet?

  Du måste ha med dig Körkortstillståndet, Ansökan om körkort, en korrekt ifylld loggbok samt godkänd legitimation. Saknas något av detta kommer du inte att få genomföra den aktuella delen av förarexamen.

   Jag är i behov av särskilt stöd vid examination, hur ska jag göra?

  Motorfordonsbyrån erbjuder anpassat teoriprov i förarexamen samt vid det inledande provet. På vidstående länk hittar du mera information om detta. Särskilt stöd vid examination

  När ska jag göra säkerhetskursen?

  Säkerhetskursen ska du göra när du har kört de flesta av dina körlektioner och börjar närma dig slutet av din körutbildning. Anledningen till detta är du måste ha insikt hur det är att köra i trafiken för att kunna tillgodogöra dig säkerhetskursen på ett bra sätt.

  Hur svårt är det inledande teoriprovet?

  Det inledande provet innehåller grundläggande frågor om regler, vägmärken och trafiksituationer. Det finns även frågor om övriga situationer i trafiken så som parkering, vad du ska göra vid en olycka med mera. Vi har instuderingsmaterial på nedanstående länk som hjälper dig att komma igång med dina teoristudier.

  Material för inledande teoriprov

  Vad händer om jag blir underkänd på teoriprovet?

  Vad som händer är att du tidigast efter två dagar får göra om provet. Det tillkommer också en teoriprovskostnad på 20 Euro.

  Hur fungerar det med muntligt teoriprov?

  Muntligt teoriprov är precis vad det låter. En förarprövare sitter med dig, förtydligar och förklarar vid behov frågorna och svarsalternativen. Vid behov kan förarprövaren läsa frågorna och svaren. Det finns också en möjlighet för dig att få förlängd provtid utan förarprövares närvaro. Både muntligt prov och förlängd provtid kräver att du uppfyller kraven enligt kraven för krav för avläggande av muntligt teoriprov

  Motorfordonsbyrån tillhandahåller inte tolk för teoriprov utan det måste du ordna själv. Kom ihåg att ange att du ska ha ett tolk-prov när du bokar provet hos Motorfordonsbyrån

  Hur bedömer ni körprovet för AM120 (moped)?

  Provet bedöms efter samma grundregler som för alla andra körprov. Du ska ha tillräcklig kunskap om hur regler ska tillämpas, grupperingar i trafiken och på ett säkert sätt kunna köra mopeden i olika trafikmiljöer.

  Får jag göra teoriprovet innan jag är klar med säkerhetsutbildningen?

  Svaret på den frågan är nej. Enligt gällande lagstiftning ska säkerhetsutbildningen vara klar innan förarexamen påbörjas. Teoriprovet ingår i förarexamen och därför får du inte göra teoriprovet innan du där klar med säkerhetsutbildningen.

  Hur gör vi för att kunna övningsköra hemma?

  För att övningsköra hemma måste du ha en godkänd handledare som har gått handledarkursen, klarat handledarprovet hos Motorfordonsbyrån och som är godkänd av Polisen för att vara din handledare. Det som förut kallades mängdkörning finns inte kvar utan det är ovanstående steg som måste göras för att få köra privat.

  Hur länge är mitt handledartillstånd giltigt?

  Det specifika handledartillståndet du har till en enskild elev upphör när eleven har klarat förarexamen. Din handledarkurs/prov är giltigt i fem år och under denna tid får du ta tre nya elever per år. Polisen måste godkänna att du handledare för respektive ny elev som du tar så det är viktigt att komma ihåg att spara intyget från handledarprovet.

  Vad ska jag tänka på när jag ska ha mitt körprov för B96/BE?

  Det är viktigt att ditt ekipage uppfyller viktkraven. Den gemensamma totalvikten för ekipaget för B96 ska vara inom följande: Mera än 3500kg men inte mera än 4250kg. För BE är det minst 3501kg men inte mera än 7000kg. Det ska också vara en täckt vagn som har en totalvikt på minst 1000kg och en faktiskt vikt av minst 800 kg, det innebär att du eventuellt måste lasta vagnen för att den ska uppnå kravet vid förarexamen.

  Det är också viktigt att se till att vagnen uppfyller reglerna med fungerande belysning och bromsar med mera. Se också till att eventuell lastsäkring uppfyller gällande krav. Kom också ihåg att medföra släpets registreringspapper del 1 och även dragfordonets registerpapper.

  Kom ihåg att du inte får själv köra ditt provekipage till Motorfordonsbyrån.

  Finns det provfordon att hyra/låna på motorfordonsbyrån?

  Motorfordonsbyrån tillhandahåller inga provfordon.

  Hur gör jag för att boka förarexamen?

  Om du går via en trafikskola sköter din trafikskola bokningen för förarexamen. Tar du körkort privat bokar du förarexamen genom att kontakta oss på Motorfordonsbyrån. Tillgängligheten på tider varierar med årstiden. Vad gäller tider för körprov har vi generellt körprovsdagar måndag till torsdag. Även vissa fredagar genomför vi körprov och dessa fredagar anges på vår hemsida. Extra körprovstider -utöver de som är tillgängliga genomförs generellt inte – dock finns möjligheten att skriftligen ansöka om en sådan körprovstid. Kontakta i så fall Motorfordonsbyrån för information.

 • Besvär

  Om du är missnöjd med något beslut som Motorfordonsbyrån har tagit i något av dina ärenden har du möjlighet besvära dig mot detta beslutet eller begära rättelse. Länken nedan innehåller anvisning hur besväret eller rättelsen ska utformas:

  Anvisningar för besvär

 • Nya besiktningsregler!

  Den 1 mars 2018 träder nya regler för årsbesiktning ikraft. Det nuvarande regelverket anpassas till gällande EU-lagstiftning.
  Läs mera här
 • Avgifter

  Här finns alla priser för besiktning, avgastest med mera.
  Läs mer
 • Drop-in besiktning

  Den 20 mars mellan 17.00 - 20.00 håller Motorfordonsbyrån öppet för drop-in besiktning. Gäller Endast årsbesiktning och efterkontroll för person- och paketbilar samt personbilssläp.